Minister Verburg wijzigt gesloten gebieden Waddenzee

Minister Verburg past de begrenzing aan van een aantal gebieden in de Waddenzee, waarvan de toegankelijkheid beperkt is om natuurwaarden te beschermen. De wijzigingen zijn nodig om gebieden, die erg belangrijk zijn voor zeehonden en wadvogels, goed te blijven beschermen.

Belangenorganisaties uit de recreatiesector, visserij en natuur hebben begin dit jaar samen met LNV de Leidraad wijziging artikel 20-gebieden Waddenzee opgesteld, om de jaarlijkse wijzigingen in gezamenlijk overleg voor te bereiden. Dit jaar heeft LNV volgens de transparante procedure van de Leidraad het besluit voorbereid. Met het wijzigingsbesluit houdt LNV rekening met de belangen van zowel gebruikers als natuur in het Waddengebied.

De minister kan de toegankelijkheid van natuurgebieden beperken op grond van artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998, als dit nodig is voor de bescherming van natuurwaarden. Zeehonden zijn tijdens de periode dat ze jongen krijgen erg gevoelig voor verstoring. Daarom zijn de belangrijkste geboortegebieden in deze periode niet toegankelijk. Ook voor wadvogels zijn sommige gebieden extra belangrijk als broedgebied, als foerageergebied of als gebied waar ze tijdens hoogwater kunnen uitrusten. Ook deze gebieden zijn een deel van het jaar niet toegankelijk.

Het Waddengebied is altijd aan natuurlijke veranderingen onderhevig. Elk jaar kijkt LNV daarom goed naar de begrenzingen. Als het nodig is worden deze aangepast, om de natuurwaarden goed te blijven beschermen. Het Waddengebied is ook belangrijk voor toerisme, visserij en voor andere gebruikers. LNV zoekt naar de beste manier om de natuurwaarden, het economisch medegebruik, en de beleving van de natuur door recreanten de ruimte te geven.