Cramer bezorgd over halen klimaatdoelen 2020

Het kabinet zal maatregelen treffen als energieproducenten onvoldoende bijdragen aan een duurzame energiehuishouding. Dat heeft minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) vanmiddag aangekondigd bij de opening van het studiejaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Cramer: ‘Nederland is nog te snel tevreden met een zesje voor duurzaamheid.’


Cramer ging in op de ontwikkelingen in de energiemarkt. Ze vindt dat energiebedrijven nog ‘te makkelijk’ kiezen voor ‘niet-duurzame technologie uit het verleden’.  Cramer schetste een toekomstscenario waarin overcapaciteit van niet-duurzaam productievermogen de duurzame energie uit de markt drukt. ‘Deze ontwikkeling zou ronduit desastreus zijn voor de ambities op het terrein van energiebesparing en duurzame energie’. Ze deed een ‘klemmend beroep’ op energiebedrijven om te blijven investeren in duurzame energie. ‘Zo niet, dan zal het kabinet aanvullende maatregelen moeten nemen. Als blijkt dat de klimaatdoelen uit zicht verdwijnen, dan nemen we in 2010 aanvullende maatregelen.’
Het kabinet hanteert onder andere een doelstelling van 20 procent duurzame energie in 2020, tegen 4 procent op dit moment. Dit moet bereikt worden via maatregelen die vastliggen in het werkprogramma ‘Nieuwe energie voor het klimaat’, ook wel bekend als Schoon en Zuinig. Uit de monitor  die in mei dit jaar verscheen, bleek dat het kabinet op schema ligt met de klimaatdoelstellingen voor 2011. Voor de periode na dit kabinet tot 2020 zijn de doelstellingen welliswaar haalbaar, maar bestaat nog grote onzekerheid. In het coalitieakkoord is afgesproken dat begin 2010 bezien wordt of en zo ja welke aanvullende maatregelen nodig zijn om ook de lange-termijndoelstellingen te halen.
Minvrom.nl