Duurzaam inkopen kan in belangrijke mate bijdragen aan vermindering uitstoot CO2

Duurzaam inkopen door de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) kan een CO2-reductie van 3Mton opleveren. Deze bijdrage kan oplopen tot 15 Mton door het stimuleren van de verduurzaming van de private inkopen in de sectoren waar de overheid een belangrijke invloed heeft maar niet de markt domineert.

Dat is een van de bevindingen van onderzoeksbureau DHV, dat in opdracht van het ministerie van VROM de effecten van duurzaam inkopen heeft onderzocht. Minister Jacqueline Cramer heeft het rapport 17 april naar de Tweede Kamer gestuurd.
De grootste bijdrage aan de klimaat-, energie en luchtkwaliteitsdoelstellingen wordt geleverd door de duurzame inkoop van elektriciteit en gas, nieuwbouw en renovatie van kantoorgebouwen, energiebesparing in GWW-installaties en diverse transport- en vervoerscriteria. Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is dan ook om de ontwikkeling en toepassing van duurzaamheidscriteria in de grond-, weg- en waterbouw-sector (GWW) en voor mobiele werktuigen ruime aandacht te geven.
Drijfveren
Ook bij private partijen groeit de belangstelling voor duurzaam inkopen. Hun belangrijkste drijfveren zijn de eigen reputatie en concurrentiepositie, eigen motivatie en het feit dat zij aan de overheid leveren. Aan de aanbodkant van duurzame producten zijn voorzichtige verschuivingen waarneembaar. Dat is vooral het geval bij de productgroepen ICT en gas. In de markten waarin de overheid de belangrijkste opdrachtgever is, zoals de grond-, weg- en waterbouw, heeft de overheid de grootste mogelijkheden om de markt te beïnvloeden. De onderzoekers verwachten dat in deze sectoren een snelle verduurzaming mogelijk is.
Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=39439